Работилница- Застапување и нивниот придонес во развојот на нивните заедници

Цел и специфични очекувања од настанот : Жените од Лозово и Дорфулија да се стекнат со знаење како можат да се вклучат во креирање на јавни политики-застапување преку акции кои ќе влијаат на политиките.

На средбата беше разговарано за како жените да се вклучат во застапувачките акции со цел да им се решат проблемите, и како тие самите да влијаат бидејќи многу мал дек од жените се запознаени со буџетот и програмите, и како тие сами да иницираат средби со советниците и градоначалникот.

Резултат и исход од активноста :. Подигната свесност и запознаеност на 8 жени од Лозово за начинот на вклучување во застапувачки акции за решавање на нивните проблеми.