Програма за учество на жените

Консултативно планирачка средба

Програма за учество на жените 09/11/2023 На 09.11.2023 година во салата на општина Свети Николе се одржа консултативно планирачка средба со жени од 7 рурални средини од општина Свети Николе и  општина Лозово. Цел: Претставничките на женските кружоци од Ерџелија , Мустафино , Амзабегово , Сопот , Горобинци, Лозово и Дорфулија  дискутираат за  претходно детектираните …

Консултативно планирачка средба Read More »

Мрежен состанок Охрид

Програма за учество на жените     06 –  08 Октомври 2023 година Цел на состанокот беше да се дискутираат постигнувањата и предизвиците на зајакнување на моќта на жените и родовата еднаквост во општина Свети Николе и општина Лозово. Согледување на промените кои се случиле кај жените по веќе одржани   едукативни работилници и по спроведените дополнителни консултации …

Мрежен состанок Охрид Read More »

Работилница за застапување во Лозово

Програма за учество на жените 22.09.2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Заклучок: Жените имаат основни познавања за застапување на нивните приоритети, …

Работилница за застапување во Лозово Read More »

Работилница за застапување во Свети Николе

Програма за учество на жените 21/09/2023 Цел на оваа работилница беше жените од руралните средини да стекнат вештини за успешно застапување за нивните приоритети. Преку практична работа да стекнат знаења за елементите на планот за застапување. Секоја група разви план за застапување за најприоритетните прашања. Се донесоа следните заклучоци: Жените имаат основни познавања за застапување …

Работилница за застапување во Свети Николе Read More »

Работилница за буџетска писменост во Лозово

Програма за учество на жените    28/Август/2023  Лозово Во општина Лозово беше одржана работилница за Буџетска писменост со цел жените да се стекнат со знаење за надлежностите на општината, Програмите и Буџетот на општина Лозово.  Беше разговарано за тоа што е планирано за нивните заедници во Буџетот и програмите, што е реализирано ,бидејќи од планирањето  зависат  …

Работилница за буџетска писменост во Лозово Read More »