Вклучи се, да бидеш гласна против маргинализација

Времетраење: 21/07/2023-20/01/2024

Локација: општина Свети Николе и општина Лозово

Имплементатор: Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

Акцијата е подржана од Механизмот за граѓанска отпорност (МГО) ЕУ во рамки на проектот финансиран од ЕУ “ Техничка помош за подобрување овозможувачка средина за граѓански организации во Република Северна Македонија”.

Цел: Oвозможување на ГО да креираат и имплементираат закони и политики како и да ги зајакнат улогите на застапување и надзор.

Специфична цел: зајакнување на капацитетите на Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе за граѓанска мобилизација на жените од заедниците за да ја унапредат својата работа за застапување преку зајакнување и директно вклучување на маргинализираните заедници на жени во процесите на планирање и донесување одлуки на локално ниво.

Резултати:

 Развиена и спроведена теренска едукација на работни групи/јадрата жени за  стекнување напредни знаења и  вештини за теренска мобилизација, тимска работа и преговарачки вештини

 Развиени и спроведени застапувачки акции на жените од секоја локација од Свети Николе и Лозово со подршка на ГИЖ

Проширено присуство на терен на организацијата(ГИЖ), напредна едукација  и формирање мрежа за поддршка во 7 рурални заедници.