Програма за економско зајакнување на жените за 2022

Приоритетна област на програмата

Зајакнување на жените за економско осамостојување 

Унапредување на вработеноста на жените 

Стимулирање на жените за самовработување

Подрачја на активности

Идентификувани се повеќе подрачја на активности на кој се заснова програмата за економско зајакнување на жените:

1. Вмрежување на жените на подрачјето на општина Свети Николе и Лозово

2. Подршка за  самовработување, Пристап до финансиски средства на жените

3. Жените од локалната заедница како носители на промени

ЦЕЛ 1: Вмрежување на жените на подрачјето на општина Свети Николе и Лозово

Мерки: 

 1. Вмрежување на жените од руралните средини и жените од Свети Николе и општина, Лозово 
 2. Поврзување на жените со Градоначалник, советници,институциите 

Активности:

 1. Работилници за вмрежување, 
 2. Јавна дебата
 3. Директен пристап на жени до Градоначалник, Советници, ЕЛС, 

Очекувани резултати:

 1. Разменети искуства,
 2. Зголемен број на запознаени 
 3. Зголемен број на жени  вмрежени (неформално,  и сл)

ЦЕЛ 2: Подршка за самовработување и пристап до финансиски средства на жените

Мерки:

 1. Креирање на посебни линии за жени
 2. Поврзување на жените со алтернативни извори на финансирање

Активности:

 1. Кампања за ограничен пристап на жените до финансиски средства 
 2. Работилници за запознавање со активните мерки за вработување и нивно користење

Резултати:

 1. Подигната  јавна свест за потребата од пристап и достапност на жените до изворите на финансирање
 2. Зголемен број на жени запознаени со активните мерки за вработување и нивно користење

ЦЕЛ 3: Жените од локалната заедница како носители на промени

Цел:

Зајакнување на жените за вклучување во застапувачки акции за влијание во донесување политики кои ќе влијаат на вклученост на жени во претприемаштво

Мерка:

Спроведување на програма за зајакнување на жените 

Активности:

 • Семинари за зајакнување на жените за комуникација со ЕЛС и институции
 • Конференција за улогата на жените во претприемачкиот живот