Програма за учество на жените за 2022

Приоритетна област на програмата

Зајакнување на жените за теренска работа 

Зајакнување на капацитетот на локалните јадра на жени за застапување и зајакнат придонес со предлози на политика на застапување

Воведување на родова перспектива во политиките и процесите на локално ниво

Подрачја на активности

 1. Вмрежување на жените на подрачјето на општина Свети Николе и Лозово
 2. Жените од локалната заедница како носители на промени

ЦЕЛ 1: Вмрежување на жените на подрачјето на општина Свети Николе и Лозово

Мерки: 

 1. Вмрежување на жените од руралните средини и жените од Свети Николе и општина Лозово 
 2. Поврзување на жените со Градоначалник, советници,институциите 

Активности:

 1. Работилници за вмрежување, 
 2. Јавна дебата
 3. Директен пристап на жени до Градоначалник, Советници, ЕЛС, 

Очекувани резултати:

 1. Разменети искуства,
 2. Зголемен број на запознаени 
 3. Зголемен број на жени  вмрежени (неформално,  и сл)

ЦЕЛ 2: Зајакнување на жените за вклучување во застапувачки акции за влијание во донесување политики кои ќе влијаат на вклученост на жени

Мерка:

Спроведување на програма за зајакнување на жените 

Активности:

 • Семинари за зајакнување на жените за комуникација со ЕЛС и институции
 • Конференција за улогата на жените во