Институционален грант 2

Времетрање: 01.12.2022 – 01.12.2023

Извор на финансирање: Акција Здруженска и UN WOMEN

Општа цел: Зајакнати жени и создадени можности за нивно учество да дадат придонес во донесувањето на годишните програми и буџет на општина Свети Николе и Лозово, Зајакнати жени за искористување на активните мерки за вработување

Резултати: Развиена и спороведена теребска едукација на работните групи/јадра за стекнување напредни вештини за теренска мобилизација, тимска работа и преговарачки вештини, Подобрен пристап на АВРМ кон жените