Зајакнување на локалното женско органиизрање

Времетрање на проект:  15.09.2020-15.12.2021

Извор на финансирање: UN WOMEN

Проектот Зајанување на локалното женско организирање е  поддржан од Акција здруженска а финансиран од UN WOMEN  и се реализира во периодот Септември 2020-Декември 2021 година. Проектните активности се насочени кон: Зајакнување на жените за активно учество во процеси на планирање и донесување на одлуки во Лозово и Дорфулија; Мониторинг и проценка на ефикасноста во спроведување на законските и политичките обврски за унапредување на родовата еднаквост во локалната самоуправа Лозово во функција на локално застапување.