ВКЛУЧИ СЕ- ВО РОДОВИ ЛОКАЛНИ ПОЛИТИКИ 2

Времетраење: 01.04.2021 – 30.10.2021

Извор на финансирање: Општина Свети Николе

Цел и задачи на проектот

Општа цел:  Да се воспостави соработка ,платформа за континуирано зајакнување и поддршка за автономно дејствување на маргинализираните групи на жени во процесите и структурите на донесување одлуки.

Специфична цел: Зајакнување на руралните жени да се самоорганизираат и ефикасно да ги застапуваат своите права и пристап до локалните услуги пред локалната самоуправа

Целни групи: Рурални жени; Локална самоуправа (избрани службени лица од администрација, механизми за родова еднаквост); граѓански организации