Вклучување на граѓаните/жените од општина Свети Николе во процесите на планирање и донесување одлуки на локално ниво!