Вклучи се во родово локални политики 3

Времетрање: 01.04.2022 – 30.10.2022

Извор на финансирање: Општина Свети Николе

Општа цел: Да се воспостави соработка платформа за континуирано зајакнување и поддршка за автономно дејствување на маргинализираните групи на жени во процесите и структурите на донесување одлуки. зајакнување на руралните жени да се самоорганизираат и ефикасно да ги застапуваат своите права и пристап до локалните услуги пред локалната самоуправа

Резултати: Група од 30 рурални жени ги зголеми знаењата, вештините и јакне самодовербата за активен ангажман во барањето на нивните права и подобрување на нивните услови за живеење, Внес на застапување за транспарентно и инклузивно локално управување, развиен и обезбеден 30 рурални жени на локално ниво.