Работилница за инструктажа на аниматорки од Каратманово

Цел и специфични очекувања од настанот : Спроведување на испитување на заедницата во село Каратманово како метод

Програма :  Како жените можат да одлучуваат во креирање на јавни политики- застапување,анализа на проблемите во заедниците, акции да се влијае на политиките

Модераторката детално ги запозна присутните жени со целите , методологијата и очекуваните резултати  од проектот. На жените од Каратманово  им беше презентирано како да ја мапираат заедницата  и на кој начин да се спроведе анкетирањето на четириесет жени  според исцртаната мапа на село Каратманово.Самите жени со помош на Милена Манева ГИЖ,користејќи ја и мапата во боја ги цртаа куќите ставајќи ги потребните ознаки дали во куќата има жени и деца или истата е празна,ја разбраа задачата и многу бргу ги мапираа куќите во заедницата,користејќи флип чарт и маркери во боја.Беа мапирани повеќе од 40 куќи,како помош за активноста која им следува,а тоа е анкетирањето со поделените прашалници кои претходно им беа презентирани и поделени.

На работилницата беше формиран и Женскиот Кружок во Каратманово ,по претходно образложение за неговата цел и суштина од страна на модераторката Ирина Поцкова и при тоа едногласно за претседателка е избрана Жаклина Герасова ,за заменик преседателка  Ленче Пешовска и за администраторка Кристина Герасова.

Резултат и исход од активноста : Мапирање на заедницата на село Каратманово , и формирање на Женски Кружок во село Каратманово.