Прва едукативна работилница со жените од СОПОТ за Буџетска писменост

На ден 28.04.2022 година во село Сопот се оддржа првата едукативна работилица за буџетска писменост во рамки на Институционалниот грант финансиран од Акција Здруженска. На работолницата воведно излагање имање претседателката Ирина Поцкова која објасни која е целта на оваа работилница. Потоа беа презентирани кои се надлежности на општината, како и контакт лица за одредени надлежности во Општина Свети Николе. Беше презентиран и Буџетот на Општина Свети Николе за 2022 година и што во буџетот има за село Сопот. На крај се разви дискусија со присутните и сумирање на резултати од работилницата.