Кампања: Гушни ја еднаквоста

  • За еднакви плати на исти работни места со мажите
  • За еднакви можности при вработување
  • За општество без насилство
  • За подобри услови за живот во селата
  • За економска независност, За подршка и еднаква можност на жени претприемачки

Кампањата Гушни ја еднаквоста се спроведува во месец Март по повод 8 -ми Март Денот на жената,