Институционален грант

Времетрање: 01.06.2021 – 01.12.2021

Извор на финансирање: Акција Здруженска и UN WOMEN

Цел и резултати на проектот

Општа цел: Мотивирање на жените да земаат учество во процесите на планирање и донесување на одлуки на локално ниво и подобрување на економскиот статус на жените

Резултати: Зајакнати јадра во заедниците од по три жени, директен пристап на жени од информативен карактер за буџетот, неформали средби, листа на прифатени предлози од страна на општината.